Shabbos Bulletin Parshas Vayigash 5777

Tefilla Halacha

The Chazon Ish’s poem
to a Bar-Mitzvah boy
l’kovod Noam Lefkowitz’s  Bar-Mitzvah

מה יקרה השחרות
מה נעימה הבחרות
החיים הפוריים, הרעננים
השרירים, הבחירים,השאננים

מה נעמו זמירותיהם
נצררו ברוח כנפותיהם
יתרועעו אף ישירו
כל עצב יסירו

התפתחות תבונתם מה נמרצה
כח עלומותיהם מה נחרצה
יזהירו, יצחירו,ירהיבו עין
טובה דדיהם מעסיס יין

אשרי הגבר מוקיר חרפו
כי לא יקשה ערפו
אחרי הבל לא הלך
הכסיל עליו לא מלך

מלא חפנים תבונה יאסוף
ואת משכיות החכמה יחשוף
ראשית אונו ישיב בתבונות
שלמה משנתו להבין צפונות

יכיר תעודתו ולא יליזו דרכיו, יצעד צעד ענק על במתי החכמה.
עלה, צלח ורכב על דבר אמת

הדו’’ש
אי’’ש