Shabbos Bulletin Parshas Mishpatim 5778

One should not pause when saying “yehei shemei rabbah mevorach” until after the word “mevorach”. One should pause a bit between “amein” and “yehei shemei rabbah…”.