HaRav Chaim Dalfin, Rosh Kollel of Beit Shemesh, speaks about Rav Chaim Zev Malinowitz, ZTZ”L