Tisha B’Av

Shabbos Bulletin Parshas Devarim (Chazon) – Tisha B’Av 5778

By |2019-11-26T18:16:56+02:00July 19th, 2018|BTYA Weekly Newsletter, Weekly Tefilla Halacha from Rav Malinowitz ZTZ"L|

Shabbos Bulletin Parshas Devarim (Chazon) - Tisha B'Av 5778 Someone who forgets to say ”nacheim” in the berachah of “v’liYerushalayim” at Minchah on the [...]

Go to Top