Menucha Parshas Vayeilech V02 #47 in PDF Format

Topics:

  • Drinking Water on Motzei Yom Kippur before Havdala
  • Riddle: Nitzavim & Vayeilech Together?
  • Yom Kippur at the Ponovitch