Hespedim on Motzei Shabbos following the end of Shiva at BTYA. Hespedim were given by:

  • Rav Nechemya Malinowitz
  • Rav David Stein
  • Rav Pesach Goldman
  • Rabbi Joel Padowitz
  • Rav Yitzchak Berkovitz shli”ta